Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan İzaha Davet Müessesinin Usul Ve Esaslarını Yeninden Belirleyen 519 Sıra No.lu Vuk Tebliği

Bülten: 2020/72

VERGİ USUL KANUNU’NDA YER ALAN İZAHA DAVET MÜESSESİNİN USUL VE ESASLARINI YENİNDEN BELİRLEYEN 519 SIRA NO.LU VUK TEBLİĞİ

İzaha davet müessesi nedir?

Verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitlerle ilgili olarak aynı merciler tarafından mükelleflerden açıklama talep edilmesidir.

Bu müessese, izaha davet edilen mükelleflerle ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda vergi ziyaına sebebiyet vermediği anlaşılan mükelleflerin konuyla ilgili vergi incelemesine veya takdir komisyonuna sevk edilmesini önlemekte veya vergi ziyaına sebebiyet verildiği durumlarda mükellefleri belirli şartlar dahilinde indirimli ceza uygulanmak suretiyle daha ağır müeyyidelerden korumaktadır. 6728 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nun 370’inci maddesi “İzaha Davet” başlığı ile daha önce yeniden düzenlenmişti.

İzaha Davet Müessesi İşleyişine İlişkin Genel Bilgiler:

1. Mükelleflerin izaha davet edilebilmeleri için verginin ziyaa uğradığına ilişkin “Ön Tespit ve İzah Değerlendirme Komisyonu” tarafından tespit yapılmış olması gerekmektedir.

2. Ön tespitin ilgili olduğu konuya ilişkin olarak; tespit tarihine kadar mükellef nezdinde vergi incelemesine başlanılmamış olması veya mükellefin takdir komisyonuna sevk edilmemiş olması veya mükellef hakkında ihbarda bulunulmamış olması gerekmektedir.

3. Ön Tespit ve İzah Değerlendirme Komisyonu tarafından izaha davet kapsamında haklarında ön tespit yapılan mükelleflere, gerekli açıklamaların yer aldığı “İzaha Davet Yazısı” Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tebliğ olunacaktır.

İzaha davet yazısı tebliğ edilen mükellefler tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yetkili komisyona izahta bulunmaları gerekmektedir.

4. Mükelleflerin izahının komisyonca yeterli bulunması ve beyanname verilmesini veya vergi beyanının tamamlanmasını gerektirir bir durumun olmadığının değerlendirilmesi halinde, değerlendirme sonucunu içeren yazı mükellefe tebliğ edilecek ve mükellefler hakkında söz konusu tespitle ilgili olarak vergi incelemesine ve takdir komisyonuna sevk işlemi yapılmayacaktır.

5. Ancak mükelleflerce yapılan izahın, izaha davet yazısında yer verilen ziyaa uğramış olabilecek vergi tutarını doğrular nitelikte olduğunun veya söz konusu ön tespite ilişkin yapılan izahın yeterli bulunmayarak beyanname verilmesini gerektiren bir durumun bulunduğunun komisyonca değerlendirilmesi halinde, değerlendirme sonucunu içeren yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi, ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, gecikme zammı oranındaki zamla ödenmesi şartlarıyla vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilecektir.

Bu ceza ayrıca 30 günlük süre içinde tarhiyat sonrası uzlaşamaya konu edilebilecektir.

6. Ön tespite ilişkin olarak kendilerine izaha davet yazısı tebliğ edilen mükelleflerin, bu yazının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yetkili komisyona izahta bulunmamaları durumunda, komisyon tarafından izaha davet yazısında yer verilen ziyaa uğramış olabilecek vergi tutarının beyan edilmesi gerektiğine karar verilecektir. Bu durumda da bir önceki madde de yer alan açıklamalar dahilinde işlem yapılacaktır.

7. Yapılan izahın; ziyaa uğramış olabilecek vergi tutarını doğrular nitelikte olması veya yeterli bulunmaması ve mükellef tarafından beyanname verilmemiş olması halinde vergi incelemesine veya takdir komisyonuna sevk işlemleri yapılacaktır.

8. Kaçakçılık suçları ile verginin ziyaa uğratılmış olabileceği hallerde izaha davet edilmeyecek olmakla beraber sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı, bir takvim yılında 100.000 TL’yi geçmeyen veya bu tutarı geçse dahi ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının (bu alışlar KDV beyannamelerindeki teslim ve hizmet bedellerine göre tespit edilecektir) %5’ini aşmayan mükelleflere Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge ön tespit yazısı tebliğ edilebilecektir.

9. Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge ön tespit yazısının tebliği tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde tespit edilen hususa yönelik beyanname verilmemesi halinde mükellef hakkında söz konusu tespitle ilgili olarak vergi incelemesine ya da takdir komisyonuna sevk işlemi yapılacaktır.

10. İzaha davet kapsamında verilen beyanname üzerine tahakkuk eden vergiler ile izah zammının mükelleflerce maddede öngörülen 30 günlük süre içerisinde ödenmemesi durumunda %20 oranında kesilmiş olan indirimli ceza, %50 oranı tamamlanacak ve izah zammının gecikme faizine dönüştürülmesi işlemi yapılacaktır.

11. Mükellef, yapacağı izahı desteklemek amacıyla, defter ve belgeler dahil olmak üzere Vergi Usul Kanununun 3’üncü maddesi kapsamında her türlü delil komisyona sunabilecektir.

12. Ön tespitle ilgili olarak Vergi Usul Kanununun 371’inci maddesinde yer alan pişmanlık hükümlerinden yararlanılamayacaktır.

13. İzahın yapıldığı tarih aşağıdaki şekilde belirlenecektir:

Yazılı izah, izaha davet yazısını gönderen mercie; elden verilmişse bu tarihte, postayla taahhütlü veya acele posta servisi ile gönderilmişse zarfın üzerindeki damga tarihinde, adi postayla veya özel dağıtım şirketleri aracılığıyla gönderilmişse izaha davet yazısını gönderen merciin kayıtlarına girdiği tarihte verilmiş sayılacaktır.

İlgili resmi gazete linki aşağıdadır;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200730-5.htm