31.12.2020 Tarihine Kadar Yapılacak Kira Ödemelerindeki Tevkifat Oranı Düşürüldü

Bülten: 2020/74

31.12.2020 TARİHİNE KADAR YAPILACAK KİRA ÖDEMELERİNDEKİ TEVKİFAT ORANI %20’DEN, %10’A DÜŞÜRÜLDÜ

31.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacak kira ödemelerindeki Gelir veya Kurumlar Vergisi tevkifat oranı %20’den, %10’a düşürülmüştür.

a) 70’inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden %10,

b) Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %10,

c)Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %10,

Buna göre, yukardaki ödemelerden %20 oranında yapılmakta olan gelir vergisi tevkifatı 31.07.2020-31.12.2020 tarihleri arasında %10 uygulanacaktır.

2-5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15’inci maddesinde yer alan vergi kesinti oranlarına ilişkin 12.01.2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2 – Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 10,”

Belirtilen ödemelerden %20 oranında yapılmakta olan kurumlar vergisi tevkifatı 31.07.2020-31.12.2020 tarihleri arasında %10 uygulanacaktır.