Vergiye Uyumlu Mükelleflere Sağlanan %5 Vergi İndirimine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapan Gelir Vergisi Tebliğ – 312 No’lu Tebliğ

Bülten: 2020/67

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN %5 VERGİ İNDİRİMİNE İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN GELİR VERGİSİ TEBLİĞ – 312 NO’LU TEBLİĞ

7194 sayılı Kanunla, ticari, zirai veya mesleki faaliyette bulunan mükellefler ile kurumlar vergisi mükelleflerine (bazı mükellefler hariç) vergiye uyumlu oldukları ve belirlenen şartları sağladıkları sürece tanınan %5 vergi indirim müessesinde (GVK mükerrer md.121) değişiklik yapılmıştı.

Bahsi geçen değişiklikler 01.01.2020 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 07.12.2019 tarihinde yürürlüğe girmişti.

Söz konusu indirimden faydalanabilmek için;

1. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.) olması,

2. (1) numaralı bentte belirtilen süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması (Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.)

3. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla, (1) numaralı bent kapsamındaki vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması (Ödemenin, ilgili mevzuatı gereği istenilen bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmiş olması koşuluyla, vergi kanunları gereği doğan iade alacaklarından mahsuben yapılmış olması ve indirimden yararlanıldıktan sonra söz konusu iade alacağı tutarının mahsuben ödemesi talep edilen vergi borcu tutarının altına düşmesi hâlinde, eksik ödenmiş duruma gelen vergilerin mahsuben ödenmek istenilen tutarın %10’unu aşmaması kaydıyla, eksik ödenmiş vergiler dolayısıyla veya vergi kanunları gereğince, tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesine bağlı olarak terkin edilecek vergilerin, şartların sağlanamaması hâlinde kanunlarında belirlenen tecil süresinin sonunu takip eden onbeşincigünün bitimine kadar ödenmesi şartıyla, bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.), ayrıca, vergi aslı (vergi cezaları ile fer’i alacaklar dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması, şarttır.

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359’uncu maddesinde sayılan fiilleri işlediği tespit edilenler, bu madde hükümlerinden yararlanamazlar.

İlgili beyannameler madde hükmü ile belirlenmiş olup, bu beyannameler;

Yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri,

Geçici vergi beyannameleri,

Muhtasar, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri,

Katma Değer Vergisi,

Özel Tüketim Vergisi Beyannameleridir.

Örneğin; 2018 yılı ilgili ay KDV beyannamesini tahakkuk eden vergiyi süresinde ödemeyen bir mükellef, 2018 yılına ilişkin verilen Kurumlar Vergisi Beyannamesinde vergiye uyumlu mükellef indiriminden faydalanamamışken, söz konusu vergi borcunu 2019 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verildiği tarihe kadar ödemesi durumunda, kanunun aradığı diğer şartların da sağlanması şartıyla, 2019 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde %5 vergiye uyumlu mükellef indiriminden faydalanacaktır.

Bir diğer düzenleme de vergi borcunun iade alacağından mahsup edilmesi durumunda eksik iade sebebiyle ödenmeyen duruma gelen vergi borcuna ilişkin yapılmıştır.

Kanun kapsamında süresinde verilmesi gereken beyannamelere ait tahakkuk eden vergilere ilişkin ödemenin ilgili mevzuatı gereği istenilen bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmiş olması koşuluyla, vergi kanunları gereği doğan iade alacaklarından mahsuben yapılmış olması ve indirimden yararlanıldıktan sonra söz konusu iade alacağı tutarının mahsuben ödemesi talep edilen vergi borcu tutarının altına düşmesi hâlinde, eksik ödenmiş duruma gelen vergilerin mahsuben ödenmek istenilen tutarın %10’unu aşmaması durumunda vergiye uyumlu mükellef indiriminden faydalanılabilecektir.