Hizmet Erbabının İşyerine Ulaşımı İçin Sağlanan Menfaatlerin Vergilendirilmesine İlişkin Düzenlemeler – 311 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Bülten: 2020/62

HİZMET ERBABININ İŞYERİNE ULAŞIMI İÇİN SAĞLANAN MENFAATLERİN VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER – 311 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nda önemli değişikler yapılmıştı.

Söz konusu değişikliklerin açıklamasına yer verdiğimiz sirkülerimiz 09.12.2019 tarih ve 12/03 no ile müşavirliğimiz tarafından yayımlanmıştı.

Bu defa 27.05.2020 tarih ve 31137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:311) ile 7194 sayılı Kanunun Gelir Vergisi Kanunu’nda yaptığı değişikliklerin usul ve esasları düzenlenmiştir. Ayrıca söz konusu Tebliğ’de Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili bazı hususların açıklanmasına da yer verilmiştir.

1. İstisnadan faydalanılabilmesi için;

İşveren tarafından, hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla araç temini veya hizmet satın alınması suretiyle taşıma hizmeti verilmiyor olması,

Taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının, münhasıran hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için kullanacağı toplu taşıma araçlarında geçerli olması (Ulaşım bedeli için yüklenen tutarın sadece ulaşımda kullanılabilecek şekilde sınırlandırıldığı başka amaçlarla da kullanılabilen ödeme araçlarının kullanımı bu şartın ihlali sayılmaz),

Yapılan ödemenin fiilen çalışılan günlerle sınırlı olması,

Ulaşım bedelinin günlük belirlenen tutarı (2020 yılı için 12 TL-KDV Hariç) aşmaması,

Toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının teminine ilişkin harcamaların belgelendirilmesi, gerekmektedir.

Aşağıda yer alan durumlarda istisnadan faydalanılamayacak olup, bu kapsamdaki ödemeler net ücret kabul edilerek brüte iblağ edilmek suretiyle gelir vergisine tabi tutulacaktır:

Ulaşım bedelinin nakit olarak verilmesi,

Ulaşım bedeli karşılığının, hediye kartı ve benzeri ulaşım harcaması dışında diğer alışverişlerde de kullanılabilecek ödeme araçları şeklinde verilmesi,

Araç tahsis edilmesi,

Çalışılmayan günler için de ulaşım bedeli ödenmesi,

İşyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla taşıma hizmeti verilmesinin yanında ilave olarak toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları verilmesi.

2. Ulaşım bedeli ödemelerinin birden fazla ayı kapsayacak şekilde toplu olarak yapılması durumunda, hizmet erbabının çalıştığı günler dikkate alınarak her bir aya isabet eden tutar ayrı ayrı istisna kapsamında değerlendirilecektir.

3. Hizmet erbabının izin, rapor ve benzeri nedenlerle çalışmadığı günlere ilişkin ilgili ayda peşin olarak yapılan ve istisnaya konu edilmiş olan taşıma gideri ödemeleri için işverenlerce ilgili ayda düzeltme yapılabileceği gibi, ertesi ay için yapılan taşıma gideri ödemelerinden de mahsup edilmesi mümkün bulunmaktadır.

4. İşverenlerce hizmet erbabına, işyerine gidip gelmesi için toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları vermek suretiyle sağlanan menfaatlerin vergiden istisna edilecek kısmının ücret bordrosunda gösterilmesi gerekmektedir.

5. Ulaşım bedelinin istisnaya isabet eden tutarına ait yüklenilen katma değer vergisi işverenlerce indirim konusu yapılabilecektir. İstisna tutarını aşan kısım (bu kısma isabet eden katma değer vergisi dahil olmak üzere) net ödenen ücret olarak kabul edilecek ve brüte iblağ edilmek suretiyle gelir vergisi tevkifatına tabi tutulacaktır. Diğer taraftan, istisna tutarını aşan kısma isabet eden ve ücret olarak kabul edilen KDV’nin indirim konusu yapılamayacaktır.

6. Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla vasıta temini veya hizmet satın alınması suretiyle işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri nedeniyle hizmet erbabına sağlanan menfaatlere uygulanan gelir vergisi istisnasında herhangi değişiklik söz konusu değildir.