Emlak Vergileri Hakkında Bilgilendirme

Bülten: 2020/60

EMLAK VERGİLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Verginin matrahı, bina veya arsa ve arazinin ilgili kanunun 29’uncu maddesine göre tespit olunan vergi değeridir. Bu vergi ilgili belediye tarafından her yılın Ocak ayında vergi değeri esas alınarak yıllık olarak tarh olunmaktadır. Tarh olunan verginin birinci taksiti Mayıs , ikinci taksiti Kasım ayı sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitte ödenmektedir.

Ayrıca işyeri olarak kullanılan binalar için emlak vergisi ile aynı taksit ödeme süresi içinde Çevre Temizlik Vergisi’ de ödenmektedir. 7244 sayılı Kanun ile, ilgili Belediyeler tarafından tahsil edilecek Çevre Temizlik Vergisi’nin mücbir sebep kapsamında faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmı alınmayacağını ayrıca belirtmek isteriz.

Emlak Vergilerinin Mayıs ayında yapılacak 1. taksit ödemelerine ilişkin sirkülerimizin yayım tarihi itibariyle idare tarafından yapılmış herhangi bir süre uzatımı söz konusu değildir.

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği düzenlemelerine göre 65 yaş ve üstünde olan veya kronik rahatsızlığı bulunan mükelleflerin 22.03.2020 ile sokağa çıkma yasağının sona ereceği (bu tarihler dahil) tarih arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir. Bu mükelleflerin mücbir sebep dönemlerine ilişkin beyanname/bildirimlerinin verilme süresi ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödemesinin son günü sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15’inci günün sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştu.

İlgili Tebliğ düzenlemesinde bahsi geçen mükelleflerin 22.03.2020 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) başlayan beyanname/bildirim verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerini kapsaması, buna karşın bu mükelleflerin  Emlak Vergilerinin her yılın Ocak ayında yerel idare tarafından tahakkuk ettirilmesi, ilgili verginin 1. taksitlerinin Mayıs ayında mı yoksa sokağa çıkma yasağının son bulduğu günü takip eden 15 gün içinde mi ödeneceği belirsizliğini gündeme getirmiştir.