Ticaret Bakanlığı Tarafından Şirketlerin 2019 Yılı Genel Kurul Gündemlerine İlişkin Düzenleme Yapıldı

Bülten: 2020-45

TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN ŞİRKETLERİN 2019 YILI GENEL KURUL GÜNDEMLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI

Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) iletilen 31.03.2020 tarihli yazıda, Covid-19 virüsü nedeniyle sermaye şirketlerinin özkaynaklarının korumasının önemine işaret edilerek, şirketlerin yönetim kurullarına kar payı dağıtma yetkisinin verildiği belirtilmiştir.

Bakanlık tarafından iletilen 31.03.2020 tarihli yazıya istinaden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından üyelerine gönderilen yazıda 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği’nin” 13/5 inci maddesine dayanılarak, aşağıdaki duyuruda yer alan konuların tüm şirketlerin 2019 yılı Genel Kurul gündem maddelerine eklenmesi istenilmiştir:

“kamunun iştiraki olan şirketler hariç olmak üzere, sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak bu yıl gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında gündeme alınacak nakit kâr payı dağıtımı kararlarında, geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi ve dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem karının %25’ini aşmaması ile yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi…”

İlgili yönetmeliğin 13/5 maddesine göre yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konuların gündeme konulması zorunludur.