Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uygulamaya Geçiş Tarihi; Pilot İller Hariç, 01.07.2020 Olarak Yeniden Belirlendi

Bülten: 2020-46

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN UYGULAMAYA GEÇİŞ TARİHİ; PİLOT İLLER HARİÇ, 01.07.2020 OLARAK YENİDEN BELİRLENDİ.

04.04.2020 tarih ve 31089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 8) ile genel uygulamaya başlama tarihi 01.07.2020 olarak yeniden belirlenmiştir.

Buna göre daha önce pilot il seçilen Kırşehir, Amasya, Bartın ve Çankırı, Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler için söz konusu uygulama tüm iller ve ilçelerinde geçerli olmuştur.

İlgili Sirküler;

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

TEBLİĞ (SIRA NO: 8)

MADDE 1 – 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Diğer maddeleri 1/7/2020 tarihinde,”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Aile, Çalışma ve Sosyal

Hizmetler Bakanı müştereken yürütür.