7244 Sayılı COVID-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı

Bülten: 2020/52

7244 SAYILI COVID-19 SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI

17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmî Gazete’de, 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır.

Buna göre özet olarak aşağıda ki değişiklikler yapılmıştır:

  • İşten çıkarmalara 3 ay süre ile yasaklama,
  • İşverene işçileri ücretsiz izne çıkarma yetkisi
  • Ücretsiz izine çıkarılan işçilerin veya 15.03.2020 tarihinden sonra işten çıkarılan işçilere nakit desteği sağlanması
  • Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanma şartlarında uygunluk denetimi yerine işverenin beyanın geçerli sayılması kararlaştırılmıştır.
  • Şirketlerin kar dağıtımına kısıtlama getirilmiştir. 30.09.2020 tarihine kadar karın %25’ten fazlası dağıtılmaz

İş Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler (md.7, md.8, md.9):

1. Bilindiği üzere 7226 sayılı kanun ile İşsizlik Sigortası Kanunu’na “Geçici Madde 23” eklenmiş ve eklenen madde ile çalışanların kısa çalışma ödeneğinden yararlanılabilmesi, 30.06.2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olma ve son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şartına bağlanmıştı.

7244 sayılı Kanun ile İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 23’üncü maddesinde ilave bir düzenleme daha yapılarak Covid-19 salgın hastalığın sebebiyle işverenler tarafından yapılan kısa çalışma ödeneği başvurularının uygunluk tespitlerinin tamamlanması beklenilmeksizin işverenlerin beyanları doğrultusunda kısa çalışma ödemelerinin gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecektir. Yürürlük Tarihi: 29.02.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kanunun yayımı tarihinde.

2. İş Kanunu’na Geçici 10’uncu madde eklenmiş ve eklenen madde ile iş kanunu kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, 17.04.2020 tarihten itibaren 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilemeyecektir. Ancak ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler feshedilmeme şartının dışında tutulmuştur.

Ayrıca 17.04.2020 tarihinden itibaren 3 aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilecektir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyecektir. Madde hükmüne aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilecektir.

3. İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 24’üncü madde ile 17.04.2020 tarihi itibariyle iş sözleşmesi bulunmakla beraber bir önceki madde de açıklandığı üzere işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15.03.2020’den sonra iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve 3 ayı geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verilmesi uygun bulunmuştur.

Yapılacak ödemelerden sadece Damga Vergisi kesintisi yapılacaktır.

Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince idari para cezası uygulanacak ve ödenen nakdi ücret desteği ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

Nakdi ücret desteğinden yararlananlardan genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, genel sağlık sigortalısı sayılacak ve genel sağlık sigortasına ilişkin primler İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Sermaye Şirketlerinin Kâr Dağıtımına İlişkin Hüküm Türk Ticaret Kanunu’na Eklenmiştir

7244 sayılı torba kanunun 12. maddesi ile; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen Geçici 13. madde ile sermaye şirketlerine kar dağıtımında sınırlama sınırlama getirilmiştir. Bu hüküm ile  30.09.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez. Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz. Bu fıkrada belirtilen süreyi üç ay uzatmaya ve kısaltmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemeler 30.09.2020 tarihine kadar ertelenir.

İlgili kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200417.pdf