Bülten 2018-105 Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Aktiflerinde Yer Alan Taşınmazların Yeniden Değerlendirilmesi

BÜLTEN (2018-105)

BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN TAM MÜKELLEF GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN AKTİFLERİNDE YER ALAN TAŞINMAZLARININ YENİDEN DEĞERLERİNİN TESPİTİ

6 Temmuz 2018 gün ve 30470 sayılı Resmi Gazete’de Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:500)” de 213 sayılı Vergi Usul Kanununa, 7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesi ile eklenen geçici 31 inci madde uyarınca, bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazlarının değerlerinin Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınmak suretiyle yeniden hesaplanması uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmiştir.

İlgili genel tebliğde;

– Yeniden değerleme yapabilecek mükelleflerin kim olduğu, – Yeniden değerlemeye tabi iktisadi kıymetlerin neler olduğu,

– Yeniden değerlemeye esas değerin nasıl tespit edileceği,

– Yeniden değerleme uygulamasının mükellefin isteğine bağlı olduğu ve zorunluluk arz etmediği,

– Yeniden değerlemenin hangi süreler arasında yapılabileceği,

– Yeniden değerlemenin nasıl yapılacağı,

– Yeniden değerleme sonucu ortaya çıkan değer artışının pasifte özel fonda gösterileceği ve % 5 oranında vergilendirileceği,

– Yeniden değerleme sonrası iktisadi kıymetin yeni değeri üzerinden amortismana tabi tutulacağı,

açıklamalarına yer verilmektedir

İlgili Genel Tebliğe Ulaşmak İçin tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

Erta Bağımsız Denetim ve YMM Ltd.Şti.

İstanbul,06.07.2018