2014 1. Dönem Geçici Vergi Yeniden Değerleme Oranı

22.4.2014 tarih ve 31 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri’nde; 2014 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %3,25 (yüzde üç virgül yirmi beş) olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.