İş Kanunu Hükümlerine Göre Verilen Para Cezaları

 

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

Kanun Md.No.

Ceza Md. No

Cezayı Gerektiren Fiil

2014

Ceza Miktarı (TL)

2015

Ceza Miktarı (TL)

3/1-2

98

İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı   davranış (çalıştırılan her işçi için)

149

164

3/2

98

İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında   tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt   işveren veya vekilleri için ayrı ayrı)

15.226

16.765

3, 85

98

Ağır ve tehlikeli iş kapsamındaki   işyerinin bildirim yükümlülüğüne aykırı davranmak (çalıştırılan her işçi   için)

1.520

1.673

5

99/a

İşçilere eşit davranma ilkesine   uyulmayan her işçi için

122

134

7

99/a

Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı   davranılan her işçi için

122

134

8

99/b

Çalışma koşullarına ilişkin belge   verilmeyen her işçi için

122

134

14

99/b

Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin   hükümlere uyulmayan her işçi için

122

134

28

99/c

Çalışma belgesi verilmeyen veya   belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için

122

134

29

100

Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı   davranarak işten çıkarılan her bir işçi için

504

554

30

101

Çalıştırılmayan her engelli ve   çalıştırılmayan her ay için

1.903

2.095

30

101

Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve   çalıştırılmayan her ay için

1.903

2.095

32

102/a

Ücret ile Kanundan veya TİS’den veya iş   sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde   her işçi ve her ay için

139

153

32

102/a

Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki   her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka   hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için

139

153

39

102/a

Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen   her işçi ve her ay için

139

153

37

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlememek

504

554

38

102/b

Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası   vermek

504

554

52

102/b

Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her   hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği   temsilciye vermemek

504

554

41

102/c

Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak   ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla   çalıştırılan her bir işçi için

246

270

56

103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak   bölünen her işçi için

246

270

57

103

Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde   veya eksik ödenen her işçi için

246

270

59

103

İş sözleşmesinin sona ermesinde   kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için

246

270

60

103

İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin   kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için

246

270

63

104

Çalışma sürelerine ve buna ilişkin   yönetmelik hükümlerine uymamak

1.343

1.478

64

104

Telafi çalışmasına ilişkin yasa   hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için

246

270

68

104

Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre   uygulamamak

1.343

1.478

69

104

İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla   çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

1.343

1.478

71

104

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma   yasağı hükümlerine aykırı davranmak

1.343

1.478

72

104

18 yaşını doldurmamış erkek ve her   yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak

1.343

1.478

73

104

Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun   ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak

1.343

1.478

74

104

Doğum öncesi ve sonrası sürelerde   kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

1.343

1.478

75

104

İşçi özlük dosyalarını düzenlememek

1.343

1.478

76

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik   hükümlerine uymamak

1.343

1.478

77

105/c

İş sağlığı ve iş güvenliğinin   gerektirdiği koşullara uymamak

1.399

1.540

78

105/a

İş sağlık ve güvenliği yönetmelik   hükümlerine göre alınmayan her iş sağlığı ve güvenliği önlemi için (alınmayan   önlemler için izleyen her ay aynı miktarda)

279

307

78

105/c

İşletme belgesi almadan işyeri açmak   veya belgelendirilmesi gereken işler veya ürünler için belge almamak

1.399

1.540

79

105/c

Faaliyeti durdurulan işi izin almadan   devam ettirmek veya kapatılan işyerini izinsiz açmak

1.399

1.540

80

105/c

İş sağlığı ve iş güvenliği kurullarının   kurulması ve çalıştırması ile ilgili hükümlere aykırı davranmak, iş sağlığı   ve iş güvenliği kurullarınca alınan kararları uygulamamak

1.399

1.540

81

105/c

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturma,   işyeri hekimi ile diğer sağlık personeli görevlendirme, iş güvenliği uzmanı   olan mühendis veya teknik eleman görevlendirme yükümlülüğünü yerine   getirmemek

1.399

1.540

85

105/d

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan   16 yaşından küçük her işçi ve yönetmelikte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı   çalıştırılan her işçi için

1.399

1.540

85

105/d

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan   çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış her işçi için

615

677

86

105/b

Sağlık raporu alınmadan ağır ve   tehlikeli işlerde çalıştırılan her bir işçi için

279

307

87

105/b

Sağlık raporu alınmayan 18 yaşından   küçük her bir işçi için

279

307

88

105/c

Gebe veya çocuk emziren kadınlar   hakkındaki yönetmeliğe uymamak

1.399

1.540

89

105/c

İş Kanununa göre çıkarılan çeşitli   yönetmeliklere aykırı davranmak

1.399

1.540

90

106

İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi   bulma faaliyetinde bulunmak

15.226

16.765

92/2

107/1-a

İş müfettişlerinin davetine gelmemek,   ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek,   kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek

12.181

13.412

96/1

107/1-b

İş müfettişleri tarafından ifade ve   bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,  işçileri gerçeği   saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak

12.181

13.412

96/2

107/1-b

İşçilerin gerçeğe aykırı haberler   vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü   duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını   güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları

12.181

13.412

107/2

107/2

İş müfettişlerinin teftiş ve denetim   görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek

12.181

13.412