Vergi Cezaları Özel Usulsüzlük

Madde 353-Fatura ve   benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul hükümlerine   uyulmaması (Özel Usulsüzlük Cezası) 2015  Yılında Uygulanacak   Miktar(TL) 2016 Yılında Uygulanacak Miktar(TL) 2017  Yılında Uygulanacak   Miktar(TL) 2018  Yılında Uygulanacak   Miktar(TL
1- Fatura, gider   pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu   verilmemesi,   alınmaması 200 210 210 240
– Bir takvim yılı   içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek   toplam ceza 106.000 110.000  110.000 120
2- Perakende satış   fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk   irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük   müşteri listesi   ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin   düzenlenmemesi, kullanılmaması veyabulundurulmaması 200 210 210 240
– Her bir belge   nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 10.600 11.000 11.000 12.000
– Her bir belge   nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam   ceza 106.000 110.000 110.000 120.000
4- Maliye Bakanlığınca   tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti   getirilen defterlerin;   bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması,   yetkililere ibraz   edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine   uyulmaması 200 210 210 240
6- Belirlenen muhasebe   standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali   tablolara ilişkin usul   ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar   programlarının   üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 4.800 5.000 5.000 5.700
7- Kamu kurum ve   kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak   işlemlerde   kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın   işlem   yapanlara 250 260  260 290
8- Belge basımı ile   ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine   getirmeyen matbaa   işletmecilerine-Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde   kesilecek   toplam özel usulsüzlük cezası 770

140.000

800

150.000

 800

160.000

 900

180.000

9- 4358 sayılı Kanun   uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu   getirilen   kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen     standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.060 1.100 1.100 1.200
10- 127 nci maddenin   (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli   görevlisinin   ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 770 800 800 900

 

 

 

Mükerrer Madde   355-Bilgi vermekten çekinenler İle 256, 257 ve mükerrer   257 nci madde   hükmüne uymayanlar için ceza 2015 Yılında Uygulanacak Miktar(TL)  

2016 Yılında Uygulanacak Miktar(TL)

 

2017 Yılında Uygulanacak Miktar(TL) 2018 Yılında Uygulanacak Miktar(TL)
1- Birinci sınıf   tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.300 1.370 1.400 1.600
2- İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit   usulde tespit   edilenler hakkında 660 690  700 800
3- Yukarıdaki   bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 330 340  350 400
4-Tahsilat ve   ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta   idarelerince   düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara   (işleme   konu tutarın %5’i) bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel     usulsüzlük cezası 1.060.000 1.100.000 1.100.000 1.200.000
5-Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tutarı (VUK.370 İzaha Davet)  50.000 57.000